Ιστορία του Τ.Ε.Φ.

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 στην Κομοτηνή. Δέχεται κατ’ έτος 180 φοιτητές. Σκοπός του τμήματος είναι:

  • Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία.
  • Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) χρόνια και χωρίζονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά, ενώ στα επόμενα τέσσερα (4) διαφέρουν, ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι φοιτητές. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σε 41 υποχρεωτικά και σε 9 επιλεγόμενα μαθήματα. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επί μέρους ειδίκευση στην Κλασσική Φιλολογία ή στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

Διαφημίσεις