Erasmus

E R A S M U S

Τι είναι ;

Το Erasmus χορηγεί υποτροφίες κινητικότητας σε πολλές χιλιάδες σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ήδη ξεπεράστηκε κατά πολύ το 1.500.000 σπουδαστών που μετακινήθηκαν), ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης των σπουδών για σπουδαστές που δεν συμμετέχουν άμεσα σε ανταλλαγές.
Η δημιουργία διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων συνεργασίας για την κινητικότητα των φοιτητών (διάρκειας από τρεις μήνες έως ένα έτος) και για διδάσκοντες (από μία έως οκτώ εβδομάδες), η οργάνωση εντατικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές, η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, είναι μερικές από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ERASMUS.
Το ERASMUS είναι ανοιχτό σε όλα τα είδη ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους κλάδους και βαθμίδες σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής διατριβής.
Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές, μέσω των υποτροφιών, να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους (από τρεις μήνες έως ένα έτος) σε πανεπιστήμιο άλλου κράτους-μέλους. Το μέρος αυτό των σπουδών αναγνωρίζεται πλήρως μέσα από το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer & Accumulation System).


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο-εταίρο του Δ.Π.Θ. στo πλαίσιo προγράμματος LLP/Erasmus θεωρούνται ως “σπουδαστές Erasmus” εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Οι φοιτητές πρέπει να είναι πολίτες ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που στα μέλη των οικογενειών τους ή στους ίδιους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα ή του άπατρι ή του μόνιμου κατοίκου, τα οποία όμως αποδεικνύονται από επίσημα πιστοποιητικά των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών
Οι φοιτητές θα πρέπει να προτίθενται να μετακινηθούν προκειμένου να διανύσουν μια ολοκληρωμένη περίοδο των σπουδών τους στο εξωτερικό (περίοδο η οποία θα περιλαμβάνει και διαδικασία αξιολόγησης της ακαδημαϊκής τους επίδοσης)
Τα μαθήματα που προεπιλέγουν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές στο εξωτερικό πρέπει να είναι αντίστοιχα ή ισοδύναμα με μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών τους στο Δ.Π.Θ., ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους
Το Ίδρυμα προέλευσης θα πρέπει να εγγυάται ρητά και εκ των προτέρων ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό θα αναγνωριστεί και θα προσμετρηθεί για την απονομή του πτυχίου/διπλώματος/μεταπτυχιακού τίτλου.
Η διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να είναι μικρότερη από τρεις μήνες ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα μήνες.
Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να εμπίπτει εξ ολοκλήρου στη διάρκεια της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο πρόγραμμα που αρχίζει τον Αύγουστο και τελειώνει το Σεπτέμβριο του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Δεν είναι επιλέξιμοι ως φοιτητές ERASMUS όσοι:
– είναι πρωτοετείς φοιτητές
– ενισχύονται, για την ίδια χρονική περίοδο, στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
– είναι ήδη πτυχιούχοι/διπλωματούχοι και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έναν ανώτερο κύκλο σπουδών σ’ ένα άλλο κράτος μέλος και δεν είναι εγγεγραμμένοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ.
– ενδιαφέρονται για έρευνα και σπουδές σε μεταδιδακτορικό επίπεδο
– ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν διασκέψεις, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες συναφείς δραστηριότητες
έχουν τύχει υποτροφίας ERASMUS για σπουδές κατά τα προηγούμενα έτη και έχουν διακινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (ως ΔΠΣ, FM, ΕCTS, LINGUA II) ακόμη και αν η περίοδος που διανύθηκε στο εξωτερικό είναι μικρότερη του έτους.
προτίθενται να μετακινηθούν για μια περίοδο σπουδών που δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης (π.χ. εξετάσεις).

Διαδικασία Επιλογής

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS, πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και αφού συμβουλευθούν τον κατάλογο με τα Πανεπιστήμια για τα οποία προβλέπονται ροές κινητικότητας , να δηλώσουν, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πανεπιστήμια στα οποία επιθυμούν να μετακινηθούν.
Η δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αυτή γίνεται στο Συντονιστή του Τμήματός τους, μέσα στις προθεσμίες που αυτός θα ανακοινώσει (συνήθως το Μάρτιο ή Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους).
Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος έχει την αρμοδιότητα επιλογής των φοιτητών με βάση διάφορα κριτήρια, όπως η γενική εικόνα του φοιτητή όπως αυτή φαίνεται από την αναλυτική μέχρι στιγμής βαθμολογία του, το επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, τα κίνητρα του φοιτητή, το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα σπουδών του εκεί κ.λ.π.
Στη συνέχεια, οι επιλεγέντες φοιτητές, σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Τμήματός τους, συμπληρώνουν και αποστέλλουν στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής την Αίτησή τους (Student Application) , το πρόγραμμα των σπουδών που προβλέπεται να παρακολουθήσουν εκεί (Learning Agreement) , καθώς και την αναλυτική μέχρι στιγμής βαθμολογία τους, προκειμένου το Πανεπιστήμιο υποδοχής να αξιολογήσει την αίτησή τους και να εγκρίνει την αποδοχή τους, εγκρίνοντας ή τροποποιώντας το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση των εντύπων ECTS.
Για την επιλογή των φοιτητών από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος και την αποδοχή τους από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού ενημερώνεται και η Διοίκηση του Τμήματος (Πρόεδρος και Γενική Συνέλευση), ως κατεξοχήν αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών στο εξωτερικό των φοιτητών.
Οι φοιτητές που θα επιλεγούν και θα γίνουν δεκτοί από τα Ιδρύματα Υποδοχής, θα πρέπει στη συνέχεια να συμπληρώσουν και να υπογράψουν:
– την Αίτηση-Δήλωση η οποία απαιτεί υπογραφή από τον ίδιο το φοιτητή, από τη Γραμματεία, το Συντονιστή Erasmus και τον Πρόεδρο του Τμήματός τους και από τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ.
– τη Σύμβαση (εις διπλούν) η οποία απαιτεί υπογραφή από τον ίδιο το φοιτητή και από το αρμόδιο εκπρόσωπο του Δ.Π.Θ. Αναπόσπαστο παράρτημα της σύμβασης αποτελεί το υπογεγραμμένο Learning Agreement.
Αρμόδιο για την παραλαβή των Αιτήσεων και των Συμβάσεων και για τον έλεγχο της πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων από τους φοιτητές για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Δ.Π.Θ.Διαφημίσεις